موضوع : دعوت به شركت در مزايده با سلامنظر به اينكه شركت توليدي صنعتي مشبك پردازان در نظر دارد نسبت…