اطلاعات تکميلي

  • پروژه قالب پل ابو سعید
  • کارفرما شهرداری منطقه 6
  • زمینه ساخت قالب پایه پل

اطلاعات تکميلي

  • پروژه ديوار حائل
  • کارفرما شركت راه ساحل
  • زمینه طراحي و تآمين قالب

اطلاعات تکميلي

  • پروژه استادیوم ش کاظمی
  • کارفرما شهرداری منطقه 19
  • زمینه ساخت اسکلت بتنی