فیلر

فیلرها دارای کاربردهای متعددی بوده که عمده آنها بشرح زیر می باشند :

 

» در مواردی که هیچ ترکیبی از قالبهای مدولار جوابگوی سطح مورد نظر نبوده و سفارش پانل غیر استاندارد نیز به دلایل فنی و اقتصادی توجیه پذیر نباشد ، از فیلرها جهت پرکردن فضای خالی استفاده می شود .

 

 » فضای مناسبی را جهت باز کردن قالبهای بزرگ فراهم می سازد به نحوی که توصیه می گردد در مواردی که قطعات مدولار بصورت پانل های بزرگ به یکدیگر مونتاژ شده تا به کمک جرثقیل به جبهه کاری جدید منتقل گردند ، فاصله بین پانل های اصلی با فیلر پر گردد تا برای حمل و نقل به راحتی جابجا گردند و پس از پایان کار بتن ریزی نیز بتوان پانل ها را به سهولت از سطح بتن جدا نمود .

 

» در بتن ریزی مقاطع بسته و دال ها ، فیلرها به دلیل تسهیل در بازشدن قالب ها موثر بوده و بسیار توصیه می گردند .

 

 

  

 

فیلر لبه 5
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
4.8 F100x10x5 55110
5.5 F100x15x5 55115
6.8 F100x20x5 55120
7 F150x10x5 55510
8.1 F150x10x5 55515
10 F150x10x5 55520

  

 

 

فیلر لبه 6
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
5.2 F100x10x6 56110
5.9 F100x15x6 56115
7.2 F100x20x6 56120
7.5 F150x10x6 56510
8.7 F150x10x6 56515
10.1 F150x10x6 56520