بست گریتینگ

بست گریتینگ برای انواع شبکه های گریتینگ در ابعاد و اندازه های مختلف ، جهت جلوگیری از لغزش ، جابجایی و سقوط شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد . نوع بست مورد استفاده با توجه به نوع سازه و ساپورت نگهدارنده شبکه ها می تواند متفاوت باشد که انواع مختلف آن در کاتالوگ اطلاعات فنی شرکت مشبک پردازان به تفصیل بیان شده است .

 

رایج ترین نوع اتصال شبکه های گریتینگ به ساپورت آن در موقعیت های مختلف ، اتصال به روش استاندارد می باشد که با استفاده از بست های استاندارد امکانپذیر است .

 

بست استاندارد شامل چهار قسمت " بست رو " ، " بست زیر " ، " پیچ " و " مهره " می باشد که تمامی قطعات مطابق با استانداردهای مربوطه تحت عملیات آبکاری قرار می گیرند .