گریتینگ فلزی و گریتینگ کامپوزیت | مشبک پردازان

شرکت مشبک پردازان سازنده انواع گریتینگ فلزی و گریتینگ کامپوزیت می باشد.
روش تولید گریتینگ های فلزی  به دو روش الکتروفورج و جوش CO2 می باشد که هر دو نوع گریتینگ نامبرده در این شرکت قابل تولید می باشند.
گریتینگ های فلزی در انواع گریتینگ تسمه در تسمه، گریتینگ تسمه در نیم تسمه، گریتینگ تسمه در میلگرد آجدار و گریتینگ تسمه در چهارپهلو تابیده ( گریتینگ تسمه مضرس ) قابل تولید می باشند.
 
1
 
گریتینگ کامپوزیت FRP - GRP نیز در انواع استاندارد، گریتینگ کامپوزیت Heavy Duty بارگزاری سنگین، گریتینگ اقتصادی EcoGrat و گریتینگ کامپوزیت دندانه دار ویژه قابل تولید می باشند.
 
2
 
======================================