مشخصات فنی بتن - اسلامپ

عدد اسلامپ ، عددی است که به وسیله آزمایش اسلامپ بتن بدست می آید که نشانگر میزان افت بتن در هنگام ساخت آن می باشد .
ميزان اسلامپ بر اساس روش مندرج در استاندارد (دت 505) كنترل مي‌شود و پيمانكاران موظفند بتن موردنظر را بر اساس اسلامپهاي خواسته شده در مشخصات فني خصوصي و نقشه‌هاي اجرايي تهيه نمايند.
 
بتن‌هايي كه به هنگام ريختن، اسلامپ‌شان با مشخصات خواسته شده مطابقت ننمايد مردود بوده و بايد از مصرف آن خودداري شده و از كارگاه خارج گردند.
اضافه نمودن آب براي بالا بردن اسلامپ بتن‌هاي سفت شده پس از ساخت، به هيچ وجه مجاز نمی باشد و انجام اين امر باعث تغييرات كلي در مشخصات بتن ساخته شده خواهد شد.
 
بسته به ميزان اسلامپ و نوع كاربرد، بتن به 4 گروه سفت، خميري، شل و آبكي تقسيم مي‌شود که ميزان اسلامپ براي اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول زیر توصيه مي‌ گردد :
 
 
ردیف نوع عضو یا قطعه بتنی حدآقل اسلامپ - mm حدآکثر اسلامپ - mm
1 شالوده ها و پی دیوارهای بتن آرمه 25 75
2 شالوده های بتن ساده و دیوارهای زیر سازه ها 25 75
3 تیرها و دیوارهای بتن آرمه 25 100
4 ستونها 25 100
5 دالها و پیاده روهای بتنی 25 75
6 بتن حجیم 25 50
 
در صورتی که لرزش و ارتعاش با روشهای دستی انجام گردد ، به مقدار حدآکثر اسلامپ می توان 25 میلیمتر اضافه کرد .
 
 
 
 
 
======================================
 منبع :
گروه مهندسین مشاور مهرپویان ، "بتن و بتن آرمه در ساختمان و دستورالعملهای اجرائی"، ویرایش اول، 1388