اطلاعات تکميلي

  • پروژه ديواره بزرگراه امام علي ع
  • کارفرما شهرداري تهران
  • زمینه قطعات پيش ساخته

اطلاعات تکميلي

  • پروژه ديواره بزرگراه صدر
  • کارفرما شهرداري تهران
  • زمینه قطعات پيش ساخته

اطلاعات تکميلي

  • پروژه استادیوم ش کاظمی
  • کارفرما شهرداری منطقه 19
  • زمینه ساخت اسکلت بتنی