فشار مجاز بر روی دیواره قالب بتن

MPCo چهارشنبه 24 بهمن 1397 - 16:29
فشار مجاز بر روی دیواره قالب بتن
فشار مجاز بر روی دیواره قالب:
در این قسمت فشار مجاز بر روی قالب دیواره ای که با استفاده از سیستم قالب بندی گروه صنعتی ام پیکو با استفاده از قالب مدولار ساخته شده است را مورد مطالعه قرار می دهیم.

.

فشار مجاز بر روی دیواره قالب:

در این قسمت فشار مجاز بر روی قالب دیواره ای که با استفاده از سیستم قالب بندی گروه صنعتی ام پیکو با استفاده از قالب مدولار ساخته شده است را مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- قالب های مدولار - مدولار :

ورق های سخت کننده قالب مدولار حداکثر در فواصل 25 سانتیمتری یکدیگرد قرار می گیرند، با توجه به اینکه برای قالب بندی دیوار معمولا از قالب با عرض 50 سانتیمتر استفاده می شود و در نسبت 50 به 25 برابر 2 می باشد، ورق رویه مابین دو عدد سخت کننده مانند دال یک طرفه کار می کند (در صورت استفاده از قالب با عرض بیشتر شرایط یک طرفه حفظ می شود و در صورت استفاده از قالب با عرض کمتر، به علت شرایط توزیع 2 طرفه بار، قالب در حاشیه ایمنی بیشتری قرار می گیرد.)

الف) معیار خمش :

S = 1 x 0.32/ 6 = 0.015 Cm3/Cm

I = 1 x 0.33/ 12 = 2.25 x10-3 Cm4/Cm

Mmax = S.Fb = 0.015 x 1800 = 27 kg.Cm/Cm                                              (a)

Mmax = Wbl2 / 10 = W x 252 / 10 = 62.5 kg.Cm/Cm                                  (b)

از مساوی قرار دادن روابط ( (aو (b) مقدار بار مجاز Wb بر اساس خمش بدست می آید :

 Wb = 27 → Wb = 0.43 Kg/Cm2 = 4300 kg/m262.5

ب) معیار تغییر شکل :

با محدود نمودن حداکثر تغییر شکل به 2/3 میلیمتر خواهیم داشت :

max = 13 W∆l4/1920EI =13 W∆ x 254 / 1920 x 2/1 x 106 x 2/25 x 10-3 = 0/32∆

 W∆ = 0/572 kg/Cm2 = 5720 kg/m2→

2- لوله پشت بند :

با در نظر گرفتن فاصله 50 سانتیمتر ما بین دو لوله و توزیع بار بصورت تقریبا یکنواخت فاصله سولجرها(طول دهانه های لوله) برابر یک متر داریم :

لوله ی 50 x 2/5 :

I = πd3t / 8 = π x 53 x 0/25 / 8 = 12/3 Cm4

S = 2I / d = 2 x 12/3 / 5 = 4/9 Cm3

الف) معیار تنش خمشی :

Fb = 0/66 Fy = 1584 Kg/Cm2

qb = 10S.Fb / l2 = 10 x 4/9 x 1584 / 1002 = 7/76 Kg/Cm = 776 Kg/Cm2

Wb = 2 qb = 1552 Kg/m2

 

ب) معیار تغییر شکل :

max = min {1000/270 , 3/2} = 3/2 mm∆

q∆ = 1920 Ei∆max / 13l4 = 1920 x 2/1 x 106 x 12/3 x 0/36 / 13 x 1004

= 12/2 kg/Cm = 122 kg/m

W∆ = 2 q∆ = 2440 kg/m2

در صورتیکه بجای لوله از قوطی 80x40x3 استفاده شود  :

s = 13/3Cm3 , l = 53/1 Cm4

Wb = 4200 Kg/m2

W∆ = 10533 kg/m2

3- سولجرها :

اساس مقطع و ممان اینرسی یک سولجر دوبل به قرار زیر است و همانطور که قبلا عنوان شد در فواصل یک متری آنها بلت بسته می شود.

I = 622 Cm4

S = 83 Cm3

با توجه به اینکه در فاصله ی ما بین دو بلت، عکس العمل دو عدد لوله  به فاصله ی 50 سانتی متری یکدیگر و با فاصله ی 25 سانتیمتری از بلت ها وارد می شود و اگر عکس العمل هر لوله را P بنامیم، خواهیم داشت :

الف) معیار تنش خمش :

Mmax = PL /4 = P x 100 / 4 = 25 P                                                                    (a)

Mmax = SFb = 83 x 1400 =116,200 kg.Cm                                                        (b)

از مساوی  قرار دادن روابط (a) و (b) داریم :

Pb = 4648 kg

ب) معیار تغییر شکل :

با استفاده از جدول 5-1 حالت 4 تغییر شکل تیر در این شرایط عبارت است از :

 

max = Pa / 6EI [3l2/4 – a2] , a = L/4∆

max = 11PL3 / 384EI = 100P x 1003 / 384 x 2/1 x 106 x 622 = 2/2 x 10-5P∆→ 

از آنجا که مقدار P برابر عکس العمل لوله با دهانه 1 متر و عرض بارگیر 5/0 متر می باشد، سطحی از قالب که نیروی P حاصل از فشار آن است عبارت است از :

 2x (100 x 50 / 2) = 5000 Cm2

Wb = 4648 / 5000 = 0/93 kg/Cm2 = 9300 kg/m2

و

W= 14545 / 5000 = 2/9 kg/Cm2 = 29,000 kg/m2

4- بلت ها :

بلت ها از میلگرد به قطر 16 میلی متر می باشند و با توجه به اینکه در شبکه 1x1 متر استفاده می شوند، سطح بارگیر هر کدام از آنها یک متر مربع است. بنابراین :

ظرفیت کششی مجاز بلت :

Ft = 0/33 Fu

Pa = Ft A = 0/33 Fu A

در آزمایش کشش که بر روی بلت های گروه صنعتی ام پیکو صورت گرفت حداقل مقاومت بلت در لحظه گسیختگی 12 تن بودیعنی:

Pu = Fu A = 12000 kg

بنابراین حداقل مقاومت کششی مجاز بلت عبارت است از :

Pa = 0/33 x 12000 = 4000 kg

خلاصه ی محاسبات فشار مجاز :

معیارمقاومت                                           معیار تغییر شکل

1- قالب : ton/m2 3/4                                         ton/m2 72/5

2- پشت بند افقی :

الف) لوله :           ton/m2 55/1                                       ton/m2 44/2

ب) قوطی 40x80 :           ton/m2 2/4                                         ton/m2 53/10

3- سولجر :       ton/m2 3/9                                         ton/m2 29

4- بلت :                 ton/m2 4

ملاحظه می شود ظرفیت پشت بند لوله تعیین کننده است و بر همین اساس حداکثر فشار مجاز بر روی قالب 5/1 تن بر متر مربع است ولی چنانچه به جای لوله از قوطی 40x80 استفاده شود مقدار فشار مجاز بر اساس مقاومت بلت ton/m2 4 خواهد شد.

تصویر 9-3 قالب بندی دیواری که ضخامت آن در ارتفاع متغییر است را نشان می دهد. برای قالب بندی این نوع دیوارها باید از بلت های با طول های مختلف استفاده نمود. در صورتیکه اختلاف شیب دو طرف دیوار قابل ملاحظه باشد، باید اثر آنرا بر طول قالب ها نیز اعمال نمود تا سوراخ بلت روی قالب های دو طرف دیوار مقابل یکدیگر قرار گیرد. روند محاسبات تحلیل سیستم قالب بندی این نوع دیوارها درست مانند دیوارهای با ضخامت ثابت است.

قالب بندی دیوار شیبدار ( گروه صنعتی ام پیکو)

شکل9-3 قالب بندی دیوار شیبدار ( گروه صنعتی ام پیکو)

 

قالب بندی دیوار های با تغییر ضخامت ناگهانی در پلان:

تصویر 9-4 پلان دو روش قالب بندی دیوار با تغییر مقطع ناگهانی را نشان می دهد. در مواردی که مقدار تغییر ضخامت کم می باشد (کمتر از حدود 10 سانتی متر) باید در محل تغییر ضخامت از یک کنج خاص z شکل استفاده شود. اما اگر تغییر در ضخامت به مقدار کافی زیاد باشد می توان با استافده از یک کنج بیرونی و یک کنج داخلی قالب بندی را انجام داد.

با استفاده از کنج z شکل

با استفاده ازکنج های بیرونی و داخلی

شکل 9-4 قالب بندی دیوار با تغییر مقطع ناگهانی در پلان

الف) با استفاده از کنج z شکل ب) با استفاده ازکنج های بیرونی و داخلی

قالب دیوارهای دارای پیش آمدگی :

تصویر 9-5 نحوه ی استفاده از سیستم قالب بندی مدولار به همراه کنج خاصی که در محل تغییر مقطع تدریجی استفاده می شود را نشان می دهد.

قالب بندی دیوار در محل تغییر مقطع تدریجی

شکل9-5 قالب بندی دیوار در محل تغییر مقطع تدریجی

قالب بندی دیوارها در محل اتصال ستون به دیوار :

برای قالب بندی گوشه های دیوار و یا جائی که دیوار به ستون متصل می شود مطابق شکل 9-6 می توان از کنج های داخلی و کنج های بیرونی استافده نمود.

قالب بندی دیوارهای ستوندار و گوشه دیوارها

شکل9-6 قالب بندی دیوارهای ستوندار و گوشه دیوارها

 

 

قالب بندی دیوارهای پشت بندار :

تصویر 9-7 یک دیوار حائل بتنی پشت بنددار را نشان می دهد. قالب بندی به اینصورت انجام  میگیرد که ابتدا قالب دیوار اصلی و پشت بندها بسته می شود و در نهایت قالب روی پشت بند بسته می شود. در صورت استفاده از قالب فوقانی برای پشت بند، فشار بتن تازه بر آن نیروی برکنش اعمال می کند که به منظور مقابله با این نیرو باید این قالب به طور مطمئنی مهار شود. به علاوه در بتن ناحیه پشت بند حبابهای هوا محبوس می شود و امکان لرزاندن صحیح آن وجود ندارد. بنابراین در این موارد بهتر است در روی قالب بازشو ایجاد شود.

دیوار حائل پشت بند دار

شکل 9-7 دیوار حائل پشت بند دار

قالب بندی دیوار مخازن استوانه ای :

برای قالب بندی مخازن استوانه ای یا کلا هر دیوار استوانه ای از قالب های مدولار کمانی استفاده می شود. این قالب ها بگونه ای طراحی شده اند که ورق های سخت کننده و تسمه های پانچ شده آنها همگی در امتداد طولی قالب قرار می گیرند ; بنابراین این قالب ها امکان انحنائ یافتن حول محور طولی را دارند. تصویر 9-8 نمونه ای از قالب مدولار کمانی را نشان می دهد.

قالب مدولار کمانی گروه ام پیکو

شکل 9-8 قالب مدولار کمانی گروه ام پیکو

 

برای ساخت دیواری با شعاع انحنای معلوم داخلی و بیرونی، با استفاده از دستگاه نورد در کارخانه لوله ی پشت بند با این شعاع، انحنا داده می شود. پس از بستن قالب کمانی توسط گیره به این لوله ها مجموعه قالب ها، قوس مورد نظر را به خود می گیرند.

از آنجا که محیط بیرونی دیوار از محیط داخلی آن بیشتر است این اختلاف در هر متر محیط محاسبه می شود و قالب بندی به اینصورت انجام می شود که پس از هر دو عدد قالب با عرض 50 سانتی متر، در داخل قوس یک قالب مدولار با عرض 10 سانتی متر و در مقابل آن قالبی با عرض محاسبه شده برای اختلاف محیط در این ناحیه قرار می گیرد. قالب 10 سانتی متری و این قالب خاص دارای سوراخ بوده و با بلت به یکدوگر بسته می شوند. به این ترتیب در هر متر محیط دیوار یک بلت نصب می شود. شکی نیست که در این محل ها سولجر نیز قرار می گیرد و بلت به پشت آن بسته می شود.

قالب بندی دیوار کمانی

شکل 9-9 قالب بندی دیوار کمانی

 

 

ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.