سند جامع چشمانداز بتن 1404

MPCo سه شنبه 7 اسفند 1397 - 09:54
سند جامع چشمانداز بتن 1404
امروزه، شرط لازم براي حضور قدرتمند در عرصه هاي جهاني، ضرورت وجوديك طرح بهينه سازي درمصرف منابع مختلـف در كشـور اسـت. در اين ميان، صنعت ساختمان، يكي از صنايع بزرگ و انرژي بردركشور محسوب مـي شـود.

از طرفـي ايـن صـنعت، بعنـوان يكـي از اصـليتـرين معيارهاي صنعتيشدن هر كشور و نماد رشد و توسعه مطرح است و توجه خاص به اين صنعت و بهبود و توسعه آن از اهميـت ويـژهاي برخـوردار است.
صنعت ساختمان به صورت مستقيم با 6 صنعت زيربنايي در ارتباط است و رونق آن همواره باعث رشـد صـنايع ديگـر خواهـد بـود. كشـور ايـران هماكنون به عنوان يكي از كشورهاي ثروتمند و رو به توسعه در منطقه، شاهد سرمايهگذاري عظيمي در اين صـنعت، شـامل سـاخت وسـازهاي مسكوني خصوصي و همچنين سازهها و تأسيسات زيربنايي است و اين روند رو به رشد ادامه دارد و با توجه به سياستهاي جامع و برنامه توسـعه كشور، نياز به آن با روند فزايندهاي ادامه خواهد داشت.

صنعت بتن و صنايع وابسته به آن، از زيرساختهاي توسعه كشور محسوب ميشود. بهرغم اهميت اين صنعت در ساخت و ساز، و همچنين تـأثير آن در مصرف انرژي و آلودگيهاي محيطزيست، چرخه توليد و مصرف آن در كشور مناسب نيست. عدم مصرف بهينه سـيمان در سـاخت بـتن و توليد و مصرف بتنهاي با كيفيت و خواص نامناسب (مقاومت و دوام كم) از اصليترين معضلات اين صنعت مهم ميباشد. سند جامع بتن 1404، به منظور ارتقاء كيفي مقاومت و دوام بتن و سازههاي بتني در كشور تدوين گرديده است.

لینک دانلود PDF :

https://www.bhrc.ac.ir/Portals/0/PDF-Word/beton/1404.pdf

مرجع :

https://www.bhrc.ac.ir