مقررات ایمنی بتن ریزی قالب بندی

MPCo دوشنبه 6 اسفند 1397 - 16:36
مقررات ایمنی بتن ریزی قالب بندی
کارگاه هاي ساخت و ساز به دلیل ماهیت ویژه و نوع عملیات هایی که در آن انجام می شود اغلب از
خطرناك ترین محیط هاي کار بشمار می روند. بسیاري از حوادث ساخت و ساز مربوط به عملیات بنایی، بتن
ریزي و قالب بندي است.

این حوادث بطور کلی مربوط به حمل، بالابري و جابجایی مواد و تجهیزات، برقراري اتصالات قطعات فلزي و الوار و همچنین سقوط از ارتفاع می باشد. از اینرو رعایت مقررات ایمنی در حین عملیات بتن ریزي، قالب بندي و بنایی جهت کاهش میزان صدمات وارده به کارکنان امري الزامی است.

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در جهت اجراي عملیات قالب بندي، بتن ریزي و بنایی به صورت ایمن و کاهش حوادث و بالطبع صدمات و آسیب ها در این بخش با استفاده از استاندارد هاي موجود در این زمینه اقدام به تهیه مجموعه مقررات و راهنماي ایمنی بتن ریزي، قالب بندي و عملیات بنایی جهت اجراء در پروژههاي خود نموده است.

هدف از تهیه این مقرارت تشریح الزامات لازم به منظور به حداقل رساندن صدمات و حوادث و تامین سلامت کارکنان در نتیجه عملیات بتن ریزي، قالب بندي و عملیات بنایی در پروژه هاي شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد.

لینک دانلود PDF :

https://nigceng.ir/hse/DocLib5/25.Masonery%20Safety.pdf

مرجع :

http://www.nigc.ir

https://www.nigceng.ir