آئین کاربرد قالب بندی بتن مسلح 2763

MPCo دوشنبه 6 اسفند 1397 - 16:23
آئین کاربرد قالب بندی بتن مسلح 2763
آئین کاربرد قالب بندی بتن مسلح
استاندارد آئین كاربرد قالبندي بتون مسلح كه بوسیله كمیسیون فني قالب بندي بتون مسلح
تھیھ و تدوین شده و در نوزدھمین كمیته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني به مورخ 66/05/05
مورد تأئید قرار گرفته است.

اینك باستناده ماده یك قانون مواد الحاقي قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب آذر ماه 1349
بعنوان استاندارد رسمي ایران منتشر میگردد.

ھدف از تدوین آئین

كاربرد مذكور بیان نكاتي است كه باید در قالب بندي و بازكردن قالب بتون مسلح رعایت شود .

لینک دانلود PDF :

https://cdnfa.com/mpco-grating/d105/uploads/standard-mould/isiri-2763.pdf

مرجع :
سازمان ملی استاندارد ایران

/http://standard.isiri.gov.ir