ویژگی های بتن آماده 6044

MPCo دوشنبه 6 اسفند 1397 - 15:50
ویژگی های بتن آماده 6044
ویژگی ها استاندارد بتن آماده
نخستین بار در سال 1381 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط مرکز تحقیقات بتن (متب) و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

 و در ششصد و پنجاه و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 94/12/25 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه، 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 هدف دامنه کاربرد بتن آماده - ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های استاندارد بتن آماده است که توسط تجهیزات نصب شده در ایستگاه مرکزی ثابت در واحدهای تولیدی بتن آماده، کارگاه ساختمانی، عمرانی و یا روسازی بتنی راه ها تولید می شود.

لینک دانلود PDF :

https://cdnfa.com/mpco-grating/d105/uploads/standard-mould/6044oizhgi-haye-btn-amadeh-ics-91-100-10-94.pdf

مرجع :
سازمان ملی استاندارد ایران

/http://standard.isiri.gov.ir