زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

قالب بتن تابلیه عرشه پل

قالب بتن آویزان از تیرهای فولادی

پل چیست؟

شکل 16-1 یک روش قالب بندی عرشه ی پل بتنی با استفاده از قالب بتن هایی که به تیرهای فولادی سازه ی اصلی آویزان شده اند را نشان می دهد. تیرهای قالب که مابین تیرهای اصلی و عمود بر آنها قرار می گیرند، بوسیله ی پیچ به بال فوقانی تیرهای سازه ی اصلی متصل شده اند. قالب بندی دال پل بر روی این تیرها قرار می گیرد. برای برچیدن این قالب ها، کافی است پیچ های اتصال را از تیر سازه ی اصلی باز نمود وتیر های قالب را پایین آورد. قالب ها و تیرچه های آن ها می توانند از نوع قالب های پیش ساخته با عرض های متداول باشند و پس از باز کردن بدون اینکه آسیبی ببینند برای قسمت های بعدی مورد استفاده قرار گیرند. مثال زیر نحوه ی طراحی اجزاء سیستم قالب بندی پل را نشان می دهد.

.

قالب بندی دال بتنی پل

شکل 16-1 قالب بندی دال بتنی پل

طراحی قالب بتن پلهای سبک

.

مثال 16-1 اجزاء سیستم قالب بندی دال پل مانند شکل 16-1 را با اطلاعات زیر طراحی کنید:

ضخامت دال = 20Cm

فاصله ی مرکز به مرکز تیرهای فولادی = 200Cm

طول دهانه خالص ما بین تیرها = 170Cm

بار زنده روی قالب = 350 کیلوگرم بر متر مربع

عرشه ی قالب = قالب مدولار فلزی با تسمه ی 60 x 5 میلیمتر

تنش مجاز خمش لوله و سولجرFb  = Fy 0.6 = 1400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

تنش مجاز برش لوله و سولجرFv  = Fy 0.4 = 960 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

مدول الاستیسیته فولاد =  2.1 x 106کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

تغییر شکل مجاز = 360/1 طول دهانه

تنش مجاز کشش پیچ ها Ft  = Fu 0.33 = 1220 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

 قالب بیم پل پردیس

((فایل PDF اطلاعات مدل سازی به کمک نرم افزار مهندسی، پل های معلق بتنی انواع آنها، پیش تنیده شده برای دانلود کلیک کنید))

.

کل بار قائمی که بر قالب بتن اثر می کند عبارت است از :

بار مرده ی بتن :                                                                          0/2x 2400 = 480 kg/m2

بار زنده ی روی قالب :                                                                    350kg/m2

------------------------------------------------------------------------------------

فشار طراحی قالب :                                                                      830kg/m2

بار مرده تقریبی سیستم قالب بندی:                                                 70kg/m2 +

------------------------------------------------------------------------------------

بار کل سیستم:                                                                            900kg/m2

چون فشار وارده بر قالب 900 کیلوگرم بر متر مربع بوده و فشار مجاز بر روی قالب بتن مدولار با پشت بند لوله و سولجر معادل 1370 کیلوگرم بر متر مربع محاسبه شده است، اعمال این فشار بر روی قالب مدولار مجاز می باشد. همچنین استفاده از لوله و سولجر در طول های مزبور مطابق محاسبات فشار مجاز است.

قالب بتن پل سبک تابلیه عرشه پل

.

طراحی پیچ های اتصال:

چون سولجرها در فواصل 5/1 متری یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند سطح بارگیر هر یک از آنها 1/5 x 1/7  متر می باشد و نیروی کششی اعمال شده به هر یک از تکیه گاه های سولجر عبارت است از :

T = 1.5 x 1.7 x 900 / 2 = 1148 kg

سطح مقطع مورد نیاز برای پیچ ها :

A = T / Ft

= 1148 / 1220 = 0/94 Cm2

D = √4A / Π = 1/1 Cm

از پیچ M12 استفاده شود.

 

قالب بتن های آویزان از تیرهای بتنی:

شکل 16-2 یک سازه ی آویزان از تیر بتنی پیش ساخته پیش تنیده را نشان می دهد. از این روش برای قالب بندی طرفین پل نیز می توان استفاده نمود. بست فوقانی از فولاد با مقاومت بالا است و آویزها بوسیله ی مهار بندی برای تامین مقاومت کافی مسلح شده اند. طراحی سیستم قالب بندی مانند مثال 16-1 می باشد.

.

قالب معلق از تیرهای بتنی

شکل 16-2 قالب معلق از تیرهای بتنی

.

قالب بتن عرشه ی پل که بر روی تیرچه های فولادی قرار می گیرد :

چنانچه ستون های پل به حد کافی به یکدیگر نزدیک باشند و امکان استفاده مجدد از تیرچه های مشبک فلزی به اندازه کافی وجود داشته باشد تا هزینه ی اولیه بین این دفعات استفاده مجدد تقسیم شود، می توان از این سیستم  که در شکل 16-3 به تصویر کشیده شده است استفاده نمود. در زمان اجرای کلاهک ستون های پل باید در داخل آن ها انکربلت هایی برای اتصال به نبشی تعبیه شود. انتهای تیرچه ها به این نبشی ها متصل می شود و در صورت نیاز می توان از تسمه فولادی برای تقویت اتصال بصورت سخت کننده استفاده نمود. بر روی این تیرچه ها می توان از تیرهای با ارتفاع متغیر دادن ضخامت دال استفاده نمود.

.

قالب عرشه ی دال که تکیه گاه آن تیرچه های فولادی

شکل 16-3 قالب عرشه ی دال که تکیه گاه آن تیرچه های فولادی می باشد.

.

همانطور که تصویر 16-3 نشان می دهد مطابق دستورالعمل انستیتوی تیرچه های فولادی باید مابین تیرچه ها مهاربندی قائم و افقی برای جلوگیری از حرکت عرضی تیرچه ها نعبیه شود. معمولا برای مهاربندی از آرماتورهای فولادی استفاده می شود.

استفاده از داربست فولادی بعنوان تکیه گاه قالب بتن عرشه ی پل:

همانطور که شکل 16-4 نشان می دهد، در صورت مساعد بودن شرایط زمین برای استفاده از داربست فولادی، این سیستم می تواند مناسب و دارای توجیه اقتصادی باشد.

.

قالب بندی عرشه ی پل متکی بر داربست فولادی

شکل 16-4 قالب بندی عرشه ی پل متکی بر داربست فولادی

سیستم قالب تابلیه عرشه پل ام پیکو

.

قالب بتن های فولادی قابل تنظیم برای عرشه ی پل:

نوعی از قالب بتن های فلزی وجود دارد که قابل تنظیم می باشد و برای قالب بتن بندی عرشه ی پل می تواند مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که شکل 16-5 نشان می دهد از این سیستم می توان برای پل های با شاه تیر فولادی یا پل های با شاه تیر بتنی پیش ساخته پیش تنیده استفاده نمود. این سیستم از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

  • بخش سیستم طره ای
  • بخش داخلی یا سیستم تیر به تیر
  • .

قالب بندی قابل تنظیم و سیستم قالب بندی تابلیه پل ایران مال

شکل 16-5 قالب بندی قابل تنظیم و سیستم قالب بندی

.

سیستم قالب بتنی داخلی همانطور که تصویر 16-6 نشان می دهد بر روی لبه ی بال تحتانی شاه تیر فولادی یا بتنی قرار می گیرد. دو مجموعه از حائل های دوپیچ قابل تنظیم، پشت بند تلسکوپی قالب بتنی های عرشه پل را که معمولا حدود 12 فوت (6/3 متر) طول دارند نگاه می دارند. فیلر T شکل فاصله ی متغییر بین قالب های طرفین را پر می کند.

قالب بتن های طرفین قطعه میانی بوسیله جرثقیل در محل خود نصب می شوند و پس از بتن ریزی با استفاده از تجهیزات خاص برچیده می شوند.

.

سیستم قالب بندی قابل تنظیم بخش داخلی عرشه ی پل

شکل 16-6 سیستم قالب بتن بندی قابل تنظیم بخش داخلی عرشه ی پل

.

سیستم قالب طره ای که در شکل 16-7 نشان داده شده است، به بال تحتانی شاه تیر فولادی / بتنی قلاب می شوند. قالب بتن فولادی و پاگرد متصل به آن، امکان دسترسی به کفشک ها و دو پیچها را مهیا می کند. پانل های قالب تمام فولادی، که بطور متداول طول آنها 12 فوت (6/3 متر) می باشد، بوسیله ی دو سری کفشک و پیچ نگاه داشته می شوند. پانل های این قالب بتن بگونه ای طراحی شده اند که امکان اتصال قالب لبه ی دال بوسیله ی پیچ بر روی آن میسر باشد. تنظیم ارتفاع قالب لبه ی دال با استفاده از تیغه ی قابل تنظیم آن صورت می گیرد. قالب ناحیه طره ای با استفاده از جرثقیل نصب و برچیده می شود.

.

سیستم قالب بندی ناحیه طره ای عرشه پل

شکل 16-7 سیستم قالب بتن بندی ناحیه طره ای عرشه پل

.

تمام اجزاء سیستم قالب بتن بندی فوق فولادی می باشند و به علت امکان تنظیم و استفاده مجدد صرفه ی اقتصادی زیادی در مقایسه با قالب های پلای وود برای طول های خاص بین شاه تیرهای فولادی یا بتنی دارند. این سیستم برای انواع شاه تیرهای مختلف با عمق های متنوع قابل تنظیم می باشد. سیستم ساده ی اتصال کفشک ها امکان نصب و برچیدن سریع پانل های بزرگ قالب را مهیا می کند. قالب های ناحیه طره ای با نصب قالب های لبه ی دال، نرده های محافظ وداربست های دسترسی تحتانی بوسیله ی جرثقیل بصورت یک واحد تکمیل می شوند. چون قالب لبه ی دال قابل تنظیم می باشد، امکان ایجاد شیب عرضی راه نیز بوسیله ی این سیستم وجود دارد.

قالب بیم عرشه پل

کتاب اصول تحلیل و طراحی عرشه پل ها با FRP

در سال های اخیر، تقاضاهای زیاد فرصتی برای رشد و توسعه زیرساخت های مواد پلیمیری تقویت شده (FRP) در ساخت سازه های جدید و هم چنین بهسازی و مقاوم سازی سازه هایی که قبل تر ساخته شده اند ایجاد کرد.

کاهش وزن و کاهش هزینه های نگهداری و هم چنین افزایش دوام و عمر از مزیت های استفاده از FRP در عرشه ی پل ها می باشد. تعداد پل های عرشه FRP به دلیل کسب تجربه های خوب از نمونه های قبلی روز به روز افزایش می یابد. برخلاف سایر انواع عرشه های معمولی پانل های FRP به شکل های ساندویچی یا سلول های پیچیده تر میباشند که شناسایی رفتار آن ها را چالش برانگیز تر می کند.

هدف این کتاب این است که به نگرانی ها و چالش های پیش رو در مواجه با این نوع از عرشه ها را پاسخی روشن دهد و به تحلیل و طراحی آن ها بپردازد.

در فصل اول این کتاب به ارزیابی شکل FRP و هسته سینوسی آن ها میپردازد و  فصل دوم  بررسی معیار های مقاومت این نوع از عرشه ها را هدف قرار میدهد.فصل سوم اختصاص به اتصالات برشی عرشه ها داشته و فصل چهرم و پتجم به اعمال بارگذاری بر این نوع از عرشه ها اختصاص می یابد.

در فصل ششم به ارائه راهکار های طراحی با توجه به مشخصات استخراج شده در فصل های یک تا پنج می پردازد و در فصل هفتم برای تکمیل بحث به ارائه یک مثال جامع برای تحلیل و طراحی این نوع از عرشه ها میپردازد.

ویژگی منحصر به فرد این کتاب بررسی ترکیبی از  مدل های تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی است تا یک روش تجزیه و تحلیل علمی ارائه دهد.

نام کتاب : FRP Deck and Steel Girder Bridge Systems – Analysis and Design

نویسنده : Julio F. Davalos  و   An Chen  و  Pizhong Qiao

دانلود کتاب Barbero E. J., FRP Deck and Steel Girder Bridge Systems – Analysis and Design, 2013

زیرگذر یادگار امام پل تهران

قالب بندی سازه ی پل ها بوسیله ی قالب های فولادی:

مطابق تصویر 16-8 با استفاده از قالب های مدولار فلزی می توان سازه ی پل های بتنی را قالب بندی نمود. این سیستم قالب بندی قابلیت تامین تکیه گاه خود را دارند. پشت بندهای فولادی قالب ها به دو منظور استفاده می شوند: سخت کننده و ایفای نقش تیری که فشار جانبی بتن تازه را از رویه قالب به بال های فوقانی و تحتانی منتقل می کند.

.

سیستم قالب تمام فولادی برای سازه ی پل ها

شکل 16-8 سیستم قالب تمام فولادی برای سازه ی پلها

.

این سیستم قالب بندی در طول های مدولار تهیه می شود و اجزاء آن به سادگی قابل اتصال به یکدیگر می باشند و انعطاف پذیری خوبی در برابر شرایط مختلف کارگاه را دارند. قابلیت تامین تکیه گاه توسط خود قالب در این سیستم به پیمانکار امکان بتن ریزی بدون استفاده از سیستم شمع زنی را می دهد.

قالب تابلیه عرشه پل ایران مال

قالب تابلیه عرشه پل ایران مال

http://www.iranmall.com

View this post on Instagram

A post shared by Electrician Consultants (@electricianconsultants) on

------------------------------------------------------------------------------------هیچ مطلبی یافت نشد