زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

بست گریتینگ

جهت ثابت کردن گریتینگ در محل نصب گریتینگ بنا بر نیاز، موقعیت و شرایط بست گریتینگ برای انواع شبکه های گریتینگ در ابعاد و اندازه های مختلف، جهت جلوگیری از لغزش، جابجایی و سقوط شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بست بر روی گریتینگ مضرس

نوع بست مورد استفاده با توجه به نوع سازه و ساپورت نگهدارنده شبکه ها می تواند متفاوت باشد که انواع مختلف بست گریتینگ در کاتالوگ اطلاعات فنی شرکت ام پیکو به تفصیل بیان شده است .

بست های ساده گریتینگ ام پیکو

 رایج ترین نوع اتصال شبکه های گریتینگ به ساپورت آن در موقعیت های مختلف انواع گریتینگ ، اتصال به روش استاندارد می باشد که با استفاده از بست های استاندارد امکانپذیر است .

بست آماده شده گریتینگ

 بست استاندارد شامل چهار قسمت " بست رو " ، " بست زیر " ، " پیچ " و " مهره " می باشد که تمامی قطعات مطابق با استانداردهای مربوطه تحت عملیات آبکاری قرار می گیرند .

اجزا چفت بست گریتینگ

بست گریتینگ‌
جهت ثابت کردن گریتینگ در محل نصب گریتینگ بنا بر نیاز، موقعیت و شرایط بست گریتینگ برای انواع شبکه های گریتینگ در ابعاد و اندازه های مختلف، جهت جلوگیری از لغزش، جابجایی و سقوط شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بست گریتینگ‌

MPCoMPCo
یکشنبه 2 دی 1397 - 15:56