فشار بتن بر روی قالب ستون

MPCo پنجشنبه 25 بهمن 1397 - 11:01
فشار بتن بر روی قالب ستون
تعیین مقدار فشار جانبی بتن تازه ریخته شده، اولین گام در طراحی قالب ستون می باشد. چون قالب های ستون معمولا بطور سریع پر می شوند و اکثرا بتن ریزی یک ستون کمتر از یک ساعت زمان می برد، مقدار فشار وارده قابل ملاحظه است.

خصوصا برای ستون های بلند. همانطور که در انستیتو بتن آمریکا توصیه می کند که قالب بتن برای تمام فشار هیدرو استاتیک بتن مطابق زیر طراحی شود :

  (P = Wh                                                                                     (1-10

که در آن P فشار جانبی بتن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع، w وزن مخصوص بتن بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و  h عمق بتن تازه بر حسب متر می باشد. برای قالب هایی که بطور سریع پر می شوند، مانند قالب ستون ها، h عمق بتن تازه بر حسب متر می باشد. برای قالب هایی که بطور  سریع پر می شوند. مانند قالب ستون ها، h معادل ارتفاع کل قالب می باشد. برای فشار محاسبه شده با رابطه (10-1) هیچ مقدار حداقل یا حداکثری توصیه نشده است.

قالب نقشه اتوکدی بتن ابعاد استاندارد

برای شرایط بتن ریزی آهسته با بتن به وزن مخصوص 2400 کیلوگرم بر متر مکعب که با سیمان تیپ یک بدون افزودنی و پوزولان ساخته می شود و اسلامپ آن حداکثر 100 میلیمتر می باشد و تراکم آن با استفاده از ویبراتور معمولی در عمق 2/1 متری صورت می گیرد، قالب ستون ها می توانند برای فشار جانبی مطابق رابطه زیر طراحی شوند :

 (P = 734 + 80,000 R / Tc + 17/8                  (2-10برای تمام مقادیر R

که در آن :

فشار حداکثر:  P = Kg/m2

سرعت پرکردن قالب:  R = m/hr

دمای بتن:  T = oC

فشار محاسبه شده با فرمول (10-2) به مقدار حداکثر 14650 و حداقل 2930 کیلوگرم بر متر مربع محدود می باشد، اما در هیچ حالتی نباید بیش از مقدار  h2400 در نظر گرفته شود.

این رابطه باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد. بعنوان مثال، فشار نباید از 2400 h تجاوز کند که در آن h عمق بتن تازه می باشد.

بنابراین، فشار حداکثر در پایین قالبی به ارتفاع 8/1 متر صرف نظر از سرعت بتن ریزی :

 2400kg/m3 x ( 1.8m) = 4320 kg/m2

با استفاده از رابطه (10-2) برای سرعت بتن ریزی 8/1 متر بر ساعت و دمای oC30، مقدار فشار حداکثر معادل 3750 کیلوگرم بر متر مربع به دست می آید. همانطور که قبلا عنوان شد ACI رابطه (10-1) را برای محاسبه فشار توصیه می کند.

 

 طراحی قالب برای ستون های مربع و مستطیلی :

تصویر 10-1 آرایش قالب ستون با مقطع مربعی و مستطیلی را نشان می دهد. با مشخص بودن مشخصات رویه قالب و پشت بندهای آن می توان با محدود نمودن تنش های برشی، خمشی وتغییر شکل فشار مجاز بتن را تعیین نمود و از آنجا سرعت بتن ریزی ایمنی را تعیین نمود. در قالب های فلزی فشار مجاز بتن را همانطور که در فصل قبل عنوان شد می توان محاسبه کرد. در اینجا توجه به این مطلب حائز اهمیت است که در قالب ستون ها به علت استافده از قالب های با عرض کمتر نسبت به قالب دیواره، ورق رویه ی قالب بصورت دال دوطرفه کار می کند و تغییر شکل و تنش خمشی در رویه قالب کاهش می یابد که در نتیجه فشار مجاز بتن بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بعنوان مثال در قالب با عرض 25 سانتیمتر، فشار مجاز بتن تقریبا 2 برابر قالب با عرض 50 سانتیمتر است.

 قالب بتن ستون مربعی و مستطیلی

شکل 10-1 قالب ستون مربعی و مستطیلی

 

در قالب ستون ها فرض می شود، فشار وارده بر رویه ی قالب با تغییرات خطی نسبت به عمق بتن تازه تغییر می کند که مقدار آن توسط رابطه (10-1) قابل محاسبه است. جدول (10-1) رابطه بین سرعت بتن ریزی قالب ستون و دمای آن را با حداکثر فشار جانبی نشان می دهد.

 

جدول 10-1 حداکثر فشار جانبی بتن بر حسب سرعت بتن ریزی و دمای بتن

حداکثر فشار جانبی برای دماهای زیر (کیلوگرم)

سرعت پر کردن قالب

(متر بر ساعت)

30oC

25oC

20oC

15oC

10oC

5oC

مقدار حداقل 2930 حاکم است

0/5

 

3173

3612

4243

1/0

3245

3538

3909

4393

5050

5997

1/5

4081

4472

4967

5612

6489

7752

2/0

4918

5407

6025

6832

7928

9506

2/5

5755

6341

7083

8051

9367

11260

3/0

6592

7276

8141

9271

10806

13015

3/5

7429

8211

9200

10490

12245

 

4/0

8245

9145

10258

11710

13684

4/5

9102

10080

11316

12929

 

5/0

9939

11014

12374

14149

5/5

10776

11949

13432

مقدار حداکثر 14650 حاکم است

6/0

11613

12884

14491

6/5

12450

13818

 

7/0

13286

 

7/5

14123

8/0

یادداشت جدول 10-1 :

  • فشارهای قید شده در جدول فوق با فرض بتن با وزن مخصوص 2400 کیلوگرم بر متر مکعب با اسلامپ 100 میلیمتر محاسبه شده است.
  • علاوه بر محدودیت حداکثر فشار به kg/m214650، در صورت تجاوز مقادیر جدول از مقدار حاصل از رابطه 10-1 مقدار P = Wh حاکم است.
  • مرجع برای اطلاعات بیشتر درباره فشار بتن، دستور العمل کمیته 347، ACI94 می باشد. [1]

 

قالب بندی ستون ها با قالب مدولار :

پانل های مدولار امکان قالب بندی ستون های با شکل ها و ابعاد مختلف را مهیا می سازند. با استافده از ترکیبات مختلف قالب های مدولار، کنج های بیرونی و نبشی های پانچ شده می توان ستون های مختلف مستطیلی ومربعی را قالب بندی نمود. معمولا قالب بندی ستون ها با استفاده از قالب های پیش ساخته بسیار دقیق تر از قالب بندی با استفاده از قالب هایی است که در کارگاه ساخته می شوند. تصویر 10-2 قالب بندی ستون با استافده از قالب مدولار را نشان می دهد.

قالب بتن ستون مدولار با سولجر

شکل 10-2 قالب بندی ستون با استفاده از قالب مدولار شرکت ام پیکو

در بعضی سیستم های قالب بندی ستون، چهار عدد قالب مدولار در گوشه ها به یکدیگر لولا می شوند و به اینصورت قالب بندی و باز کردن قالب ها تسریع و تسهیل می شود. می توان برای سهولت بتن ریزی در بالای قالب براکت نصب کرد. برای دادن نمای معماری به ستون تمام شده می توان از پوشش های داخلی قالب که بر روی بتن نقش ایجاد می کنند استافده نمود.

در سیستم متداول قالب بندی ستون با استفاده از قالب مدولار، از چهار عدد قالب به همراه چهار کنج بیرونی یا نبشی پانچ شده استقاده می شود. به منظور قالب بندی ستون های مربع یا مستطیلی با ابعاد متنوع می توان از ترکیب قالب ها استفاده نمود. به عنوان مثال برای قالب بندی ستونی به ابعاد 25 x 25 سانتی متر می توان از چهار عدد قالب با عرض 20 سانتیمتر به همراه چهار عدد کنج بیرونی 2.5 x 2.5  سانتیمتر استفاده نمود (20 + 2 x 2.5 = 25Cm). چنانچه بخواهیم از همین قالب ها برای قالب بندی یک ستون 30 x 30 استفاده کنیم کافیست بجای کنج های

2.5 x 2.5 از کنج های 5 x 5 استفاده کنیم (20 + 2 x 5 = 30Cm). برای قالب بندی یک ستون 35 x 35 می توان از قالب های با عرض 20 سانتیمتر همراه قالب های با عرض 10 سانتیمتر همراه با همان کنج های 2.5 x 2.5 استفاده نمود (20 + 10 x 2.5 = 35Cm). به همین ترتیب با آرایش های مختلف قالب ها می توان ستون های  مختلف را قالب بندی نمود.

در ستون هایی که هر وجه آنها با بیش از یک قالب مدولار، قالب بندی می شود(مانند ستون 35 x 35 مثال فوق)، باید با استفاده از لوله ها گونیا قالب های وجوه مجاور ستون را به یکدیگر بست. این لوله ها که توسط گیره به قالب متصل می شوند، باعث می شوند که قالب ها در یک امتداد قرار بگیرند و زاویه قائمه گوشه ی ستونی حفظ شود یا به اصطلاح قالب ستون باد نکند.

قالب بتن ستون

شکل 10-3 قالب بندی ستون با استفاده از قالب مدولار و لوله گونیا شرکت ام پیکو

لازم به ذکر است که در صورت استافده از کنج بیرونی در گوشه های تیز ستون یک پخ o45 ایجاد می شود، در حالیکه اگر بجای کنج از نبشی پانچ شده استفاده شود، گوشه های ستون بصورت تیز در می آید که در اینصورت امکان شکستن گوشه های تیز ستون وجود دارد.

قالب های فولادی ستون گرد :

این قالب از اسصال ورق رویه ی قالب به قطعات فولادی که قبلا نورد شده اند مانند تسمه ی و نبشی نورد شده ساخته می شوند. چون قالب ستون گرد برای قطر خاصی ساخته می شوند، استفاده از این نوع قالب ها در مواردی که بتوان از ستون ها به اندازه ی کافی استفاده مجدد نمود تا هزینه اولیه قالب را مستهلک کند، اقتصادی است. قالب فلزی ستون های گرد دارای سطح فوق العاده صاف و صیقلی و با کمترین درز و شیار می باشد.

قالب ستون های گرد دارای مرزهای اتصال افقی و عمودی می باشد که امکان باز کردن قالب پس از هر مرحله بتن ریزی را مهیا می سازد. اتصال دو قالب نیم دایره بوسیله ی گوه صورت میگیرد و اتصال افقی دو قالب گرد که بر روی یکدیگر قرار می گیرند بوسیله پیچ و مهره صورت می گیرد.

شکل شماتیک نقشه طراحی ستون مدولار قالب بتن

شکل10-4 قالب ستون گرد و نحوه ی اتصال آنها با یکدیگر شرکت ام پیکو

 

قالب ستون های گرد معمولا با قطر هخای 30 الی 150 سانتیمتر و در طول های 100 و 150 سانتیمتر ساخته می شوند. همانطور که قبلا عنوان شد این نوع قالب ها برای قطرهای مشخص ساخته می شوند و امکان استفاده از  آنها برای قطرهای دیگر وجود ندارد. در صورت نیاز می توان بر روی قالب ستون های گرد، سرستون قارچی نیز تعبیه نمود.

قالب ستون قارچی بتن

 

 قالب ستون های گرد یکپارچه :

قالب ستون های گرد بصورت یکپارچه نیز ساخته می شوند. این قالب ها راپس از آنکه توسط جرثقیل از لابلای آرماتورهای ستون به پایین آن انتقال دادند، توسط اتصالات مخصوصی که دارند به شکل مقطع دایره ی کامل در می آیند. تصویر (10-6) نحوه ی استفاده از این قالب ها را نسان می دهد.

قالب بتن ستون یکپارچه مدولار

شکل 10-6  نحوه قالب بندی ستون گرد با استفاده از قالب یکپارچه

ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.