قالب دال

MPCo شنبه 13 بهمن 1397 - 12:42
قالب دال
طراحی قالب دال بتن
روند طراحی قالب دال مشابه روند طراحی قالب دیوار می باشد. در قالب دال، تیرچه هایی که نقش تکیه گاه ورق پلای وود را ایفا می کنند، مشابه پشت بندهای قائم قالب دیوار عمل میکنند.

تیرهایی که در زیر تیرچه ها قرار می گیرند و تکیه گاه آنها می باشند نقشی مانند پشت بندهای افقی قالب دیوار را دارند و شمعهای سقفی که در زیر تیرها قرار می گیرند و تکیه گاه آنها می باشند نقشی مانند پشت بندهای افقی قالب دیوار را دارند و شمع های سقفی که در زیر تیرها قرار میگیرند عملکردی نظیر بلت های قالب دیوار دارند.

طراحی قالب دال های بتن :

با استفاده از روابطی که در بخش قبل ارائه شد می توان قالب دال بتنی را طراحی نمود (تصویر5-8). طرح در برگیرنده رویه، تیرچه ها و تیرهاست. مانند طراحی قالب دیوار در اینجا نیز انتخاب نوع و ضخامت پلای وود با توجه به نوع و ضخامت در دسترس بودن آن صورت می گیرد. محدودیت های زیر در طراحی اعمال می شود :

1- ضخامت دال بتنی، 15 سانتی متر.

2- وزن مخصوص بتن، 2400 کیلوگرم بر متر مکعب.

3- تغییر شکل به 360/l و حداکثر 1/6 میلیمتر محدود می باشد.

4- تیرها و تیرچه ها همگی از فولاد و از نوع St-37 می باشند.

5- پلای وود مورد استفاده دارای ضخامت 3/4 اینچ و با روکش نوع 1 و تراز تنش S-2 می باشد.

طراحی در برگیرنده بخش های زیر است :

 • تعیین بار مرده و زنده ایکه روی قالب اثر می کند ;
 • تعیین فاصله ی بین تیرچه ها بر اساس محدودیت تنش و تغییر شکل در پلای وود رویه قالب ;
 • تعیین فاصله بین تیرها بر اساس تنش و تغییر شکل مجاز تیرچه های قالب ;
 • کنترل وزن سیستم قالب بندی با مقدار فرض شده اولیه ;
 • تعیین فاصله بین جک ها بر اساس مقاومت و تغییر شکل تیرهای قالب ;

قالب های دال بتنی کار شده در شرکت ام پیکو

 .

قالب هایام پیکو

 .

بارهای روی قالب های دال :

بارهایی که بر قالب بندی دال اثر می کنند عبارتند از بار مرده ناشی از وزن بتن تازه و آرماتورهای فولادی، بار مرده مصالح قالب بندی و بار زنده ی کارگران، ابزار و ماشین آلات.

اگر بار زنده ایجاد ضربه کنند مانند اثری که بتن ریزی با استفاده از دامپر دارد یا نظیر اثر ضربه ی ناشی از سقوط بتن از جام جرثقیل، اثر ضربه نیز باید در طراحی قالب در نظر گرفته شود. در این طراحی فرض می شود اثر ضربه وجود ندارد.

اثر ضربه ی ناشی از سقوط بتن از جام جراثقال در قسمت های دیگر عوامل فروپاشی قالب مورد بحث قرار گرفته است.

بار ناشی از وزن دال بتنی بر روی یک متر مربع قالب پلای وود به صورت زیر قالب محاسبه است :

2400 X 0/15 = 360 kg/m2

بار مرده ناشی از وزن مصالح قالب بندی معادل 100 کیلوگرم بر متر مربع فرض می شود. مطابق توصیه کمیته ACI 347 حداقل بار زنده بر روی قالب نباید کمتر از 250 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود (این مقدار در آیین نامه بتن ایران نیز توصیه شده است.) خلاصه ی بارگذاری فوق به قرار زیر است :

 • بار مرده ناشی از بتن تازه = 360 کیلوگرم بر متر مربع
 • بار مرده ناشی از وزن قالب = 100 کیلوگرم بر متر مربع
 • بار زنده کارگران و تجهیزات = 250 کیلوگرم بر متر مربع

بار طراحی = 700 کیلوگرم بر متر مربع

برای نواری به عرض 1 متر :                                              w = 700 kg/m

طراحی عرشه پلای وود برای مقاومت در برابر بار ثقلی :

چون نوع و ضخامت پلای وود انتخاب شده است، باید طول دهانه مجاز آن را تعیین نمود، که این طول دهانه همان فاصله ی بین تیرچه هاست. جدول 4-5 خصوصیات مقطع پلای وود را ارائه می دهد. پلای وود به صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که امتداد الیاف سطحی آن عمود بر تیرچه ها باشد. بنابراین، از شرایطی که تنش موازی تارهای سطحی اثر می کند استفاده می کنیم. خواص فیزیکی برای نواری به عرض 1 متر از پلای وود با ضخامت 3/4 اینچ به قرار زیر است :

وزن تقریبی :  10.75kg/m2

ضخامت موثر در برابر برش : t = 1/44Cm

سطح مقطع : A = 61/50 Cm2

ممان اینرسی : I = 26/90 Cm4

اساس مقطع موثر : Se = 122/15

ثابت برش خمشی : Ib/Q = 143/13 Cm2

جدول 4-6 تنش های مجاز سطح S-2 را برای پلای وود خشک با روکش نوع 1 در شرایط بارگذاری عادی ارئه می دهد.

با این وجود برای بارگذاری کوتاه مدت (کمتر از 7 روز) تنش مجاز را می توان 25% افزایش داد. این افزایش بر روی مدول الاستیسیته اعمال نمی شود. بنابراین تنش های مجاز طراحی پلای وود در عدد 1/25 ضرب می شود :

تنش مجاز خمشی :                Fb = 1/25 x (115/5) = 144/4 Kg/Cm2                                                   

تنش مجاز برشی :                           Fs = 1/25 x (3/7) = 4/6 Kg/Cm2                               

مدول الاستیسیته :                                          E = 126,000 Kg/Cm        

تنش خمشی در پلای وود :

چون پلای وود به صورت چند دهانه متوالی، بر روی پشت بندهای قائم نصب می شود شرایط سه دهانه یا بیشتر حاکم است و می توان از رابطه (5-37) برای تعیین طول دهانه مجاز بر اساس خمش استفاده نمود :

(5-37)

Lb = √0.10 FbSe / Wb = √0.10 X 144.4 X 22.15 / 700 = 0.67m = 67 Cm

برش خمشی در ورق پلای وود :

با استفاده از رابطه (5-44) می توان طول دهانه مجاز را با محدود نمودن برش ناشی از خمش محاسبه نمود :

(5-44)

Ls = 1.7 Fs (1b/Q) / Ws = 1.7 x 4.6 x 143.13 / 700 = 1.6m = 160 Cm

تغییر شکل خمشی در عرشه ی پلای وود :

با محدود نمودن حداکثر تغییر شکل به 360/l دهانه و حداکثر 1/6 میلیمتر، روابط (5-53-الف) و (5-53-ب) طول دهانه مجاز پلای وود را برای شرایط سه دهانه و بیشتر به صورت زیر ارائه می دهد :

رابطه (5-53-الف) برای محدودیت  Δd = l/360 :

ld = 3√ EI / 24375 Wd = 3√ 126,000 x 26.90 / 24375 x 700=0.58m =58Cm

رابطه (5-53-الف) برای محدودیت  Δd = 1.6 mm :

ld = 4√ EI / 42320 Wd = 4√ 126,000 x 26.90 / 42320 x 700=0.58m =58Cm

خلاصه محاسبات طول دهانه مجاز پلای وود با ضخامت 18 میلیمتر به قرار زیر است :

برای خمش، حداکثر طول دهانه مجاز پلای وود = 67 سانتیمتر

برای برش، حداکثر طول دهانه مجاز پلای وود = 160 سانتیمتر

برای تغییر شکل، حداکثر طول دهانه مجاز پلای وود = 58 سانتیمتر

بنابراین در این طرح، محدودیت تغییر شکل کنترل کننده است و از پشت بندها به گونه ای استفاده می شود که فاصله ی مرکز به مرکز تکیه گاهها از 58 سانتیمتر تجاوز نکند. ما فاصله 50 سانتیمتر را انتخاب می کنیم.

تیرچه های پشت بند پلای وود :

تیرچه ها تکیه گاه عرشه  پلای وود بوده و تیرها تکیه گاه تیرچه ها می باشد. بنابراین حداکثر فاصله ی تیرها از یکدیگر با توجه به محدودیت های تنش و تغییر شکل در تیرچه ها و تیر ها تعیین می شود.

برای تیرچه ها از مقطع ذوزنقه ای (همان پشت بندقائم قالب دیوار در تصویر 5-6) استفاده می شود. مشخصات این مقطع عبارت است از :

سطح مقطع : A = 17/2 Cm2

ممان اینرسی : I = 472/2 Cm4

اساس مقطع : S = 57/6 Cm3

با توجه به اینکه این مقطع از فولاد St-37 ساخته شده است، تنش های مجاز و مدول الاستیسیته آن به قرار زیر است :

تنش مجاز خمشی : Fb = 1400 Kg/Cm2

تنش مجاز برشی : FV = 960 Kg/Cm2

مدول الاستیسیته : E = 2/1 x 106 Kg/Cm2

خمش در تیرچه ها :

فاصله محور به محور محل اتصال تیرچه ها در لبه آنها 50 سانتیمتر است و عرض هر یک از آنها 27/5 سانتیمتر است، بنابراین عرض بارگیر هر تیرچه عبارت است از :

50 + 27/5 = 77/5 Cm  

بنابراین بار واحد طول آن عبارت است از :

0/775 x 700 = 543 Kg/m

Lb = √0.10 FbSe / Wb = √0.10 X 144.4 X 22.15 / 543 = 3.85 m = 385 Cm

برش در تیرچه ها :

طول دهانه مجاز براساس تنش مجاز برشی را می توان با استفاده از رابطه (5-32) محاسبه نمود :

Lv = 8 Fv dtw / 5w = 8 x 960 x 2 x 15 x 0.3 / 5 x 543 = 25.46m = 2546Cm

تغییر شکل در تیرچه ها :

مانند قبل با استفاده از روابط (5-33-الف) و (5-33-ب) داریم :

رابطه (5-33-الف) برای Δd = l/360 :

lΔ = 3√ 16 EI / 39 W  = 3√ 16 x 2.1 x 106 x 472.2 / 39 x 5.43 = 421 Cm

رابطه (5-33-ب) برای Δd = 1/6 mm :

lΔ = 4√ 1536 EI / 65 W = 256 Cm

 

خلاصه ی محاسبات برای تیرچه ها :

برای خمش، حداکثر طول دهانه مجاز تیرچه ها: 385 سانتیمتر

برای برش، حداکثر طول دهانه مجاز تیرچه ها: 2546 سانتیمتر

برای تغییرشکل، حداکثر طول دهانه مجاز تیرچه ها: 256 سانتیمتر

ملاحظه می شود معیار تغییر شکل حاکم است و حداکثر فاصله ی تیرها نباید از 256 سانتیمتر تجاوز کند. ما در این فاصله را به 2 متر محدود می کنیم.

 .

قالب دال

 .قالب پرنده دال های بتن در پروژه های مسکن مهر

تیرهای تکیه گاه تیرچه ها :

در این طرح تیرها به صورت یک جفت ناودانی 120 که پشت به پشت یکدیگر و با فاصله ی خالص 3 سانتیمتری از یکدیگر قرار گرفته اند، می باشند. مطابق قسمت قبل این تیرها در فاصله ی محور به محور 2 متری یکدیگر قرار می گیرند. مشخصات این مقطع عبارت است از :

سطح مقطع : A = 34/0 Cm2

اساس مقطع : S = 121/4 Cm3

ممان اینرسی : I = 728 Cm4

مساحت جان : dtw = 16/8 Cm2

خواص فیزیکی این مقطع عبارت است از :

تنش مجاز خمشی : Fb = 1400 Kg/Cm2

تنش مجاز برشی : FV = 960 Kg/Cm2

مدول الاستیسیته : E = 2/1 x 106 Kg/Cm2

نیرویی که بر تیرها اثر می کند را می توان معادل نیروی وزن روی سطح محصور بین تیرها و تیرچه ها در نظر گرفت. این سطح عبارت است از 50 سانتیمتر عرض و 200 سانتیمتر طول. در نتیجه کل نیروی وارده برابر است با :

0/5 x 2 x 700 = 700 Kg

اگر این بار، با توزیع یکنواخت بر روی تیر در نظر بگیریم مقدار آن عبارت است از :

w = 700 / 0.5 = 1400 kg/m = 14 Kg/Cm

خمش در تیرها :

طول مجاز خمشی با استفاده از رابطه (5-37) عبارت است از :

Lb = √0.10 FbSe / Wb = 3.48 m = 348Cm

برش در تیرها :

با محدود کردن تنش برشی به مقدار مجاز آن، طول دهانه مجاز با استفاده از رابطه (5-32) به صورت زیر قابل محاسبه است:

Lv = 8 Fv dtw / 5w = 8 x 960 x 16.8 / 5 x 1400 = 18.43m = 1843 Cm

تغییر شکل در تیرها :

با محدود کردن تغییر شکل به l/360 و مقدار حداکثر 1/6 میلیمتر، حداکثر طول دهانه مجاز تیرها به صورت زیر محاسبه می شود :

lΔ = 3√ 16 EI / 39 W  = 3√ 16 x 2.1 x 106 x 478 / 39 x 14 = 355 Cm

lΔ = 4√ 1536 EI / 65 W = 4√ 1536 x 2.1 x 106 x 728 / 65 x 14 = 225 Cm

خلاصه محاسبات برای تیرها :

برای خمش، حداکثر طول دهانه مجاز تیرها = 348 سانتیمتر

برای برش، حداکثر طول دهانه مجاز تیرها = 1843 سانتیمتر

برای تغییر شکل، حداکثر طول دهانه مجاز تیرها = 225 سانتیمتر

ملاحظه می شود در طراحی تیرها معیار تغییر شکل حاکم است و طول دهانه مجاز آن یعنی حداکثر فاصله جک های سقفی (شمع ها) نباید از  225Cm تجاوز کند. که در این طرح این فاصله را به 200 سانتیمتر محدود می کنیم.

 

کنترل وزن سیستم قالب بندی با مقدار فرض شده اولیه :

وزن ورق پلای وود : 10/75Kg/m2 

وزن تیر چه ها :  W = 13/5 kg/m →  W = 13.5 / 2 ~ 7 Kg/m2

وزن تیر ها :  W = 26/8 kg/m →  W = 26.8 / 2 ~ 13.4 Kg/m2


Wtot = 31 Kg/m2 < 100 Kg/m                     Ok

بار اصلاح شده سقف : Kg/m2360 + 31 + 250 ≈ 640 Kg/m20

جک های سقفی :

با توجه به طرح ارائه شده در قسمت های قبل، سطح بارگیر هر شمع عبارت است از  2x2 = 4 m2 .بنابراین بار وارده به هر شمع به قرار زیر است :

P = 4 x 640 = 2560 Kg

خلاصه طراحی قالب پلای وود برای دال بتنی :

طراحی بر اساس محدودیت های تنش و تغییر شکل در پلای وود و فولاد که به قرار زیر است :

خلاصه این طرح در تصویر 5-8 نشان داده شده است.

برای تیرچه ها و تیرهای فولادی :

تنش مجاز خمشی : Fb = 0/6 Fy = 1400 Kg/Cm2

تنش مجاز برشی : FV = 0/4 Fy = 960 Kg/Cm2

مدول الاستیسیته : E = 2/1 x 106 Kg/Cm2

تغییر شکل مجاز : کوچکترین دو مقدار l/360  و 1/6 میلیمتر

 

برای رویه های پلای وود به ضخامت 18 میلیمتر با روکش نوع 1 و تراز تنش S-2 :

تنش مجاز خمشی : Fb = 144/4 Kg/Cm2

تنش مجاز برشی : Fs = 4/6 Kg/Cm2

مدول الاستیسیته : E = 126,000 Kg/Cm2

تغییر شکل مجاز : کوچکترین دو مقدار l/360   و 1/6 میلیمتر

خلاصه طراحی قالب دال

تصویر 5-8 خلاصه طراحی قالب دال

قالب دال با توجه به محدودیت های فوق باید به صورت زیر ساخته شود :

قطعه                                                    ابعاد و فاصله اسمی

رویه قالب                                     پلای وود با ضخامت 3/4 اینچ (18 میلیمتر)

تیرچه                                        مقطع ذوزنقه با فاصله مرکز به مرکز 50 سانتیمتر بین نقاط اتصال لبه ها

تیر                                            دوبل ناودانی 120 با فاصله مرکز به مرکز 200 سانتیمتر

جک سقفی ( شمع)                         جک با ظرفیت 2/5 تن با فواصل 2 متری

 

حداقل نیروی جانبی که باید در طراحی سیستم مهاربندی قالب سقف در نظر گرفت :

حداقل بار جانبی مورد نیاز برای طراحی مهارهای جانبی قالب دال در جدول (5-4) ارائه شده است. بار افقی ارائه شده در جدول (5-4) بر حسب کیلوگرم بر متر عرض می باشد که در هر دو جهت در نظر گرفته می شود.

وقتی که بارهای نامتقارن نظیر بتن ریزی در بخشی از قالب یا بار ناشی از توقف و حرکت ماشین آلات اتفاق می افتد، در تحلیل سیستم قالب بندی باید این بارها نیز در نظر گرفته شود.

حداقل نیروی جانبی برای طراحی سیستم مهار قالب دال

تصویر 5-9 حداقل نیروی جانبی برای طراحی سیستم مهاربندی قالب دال

حداقل نیروی جانبی که باید در طراحی سیستم مهار بندی قالب دیوار در نظر گرفت :

فشار جانبی بتن تازه توسط بلت ها یا کشهای قالب گرفته می شود. با این وجود، قالب دیوار باید مهاربندی کافی جهت مقابله با بارهای جانبی نا متقارن، نظیر بار باد داشته باشد. مطابق توصیه ACI 347 برای قالب دیوار باید بار جانبی باد را در نظر گرفت ( در ایران طبق آیین نامه 519) ولی مقدار حداقل آن 150 کیلوگرم بر متر در بالای قالب یا 75 کیلوگرم بر متر مربع در سطح قالب می باشد.

حداقل بار جانبی برای طراحی سیستم مهاربند قالب دیواره

تصویر 5-10 حداقل بار جانبی برای طراحی سیستم مهاربندی قالب دیواره

تخمین حداقل زمانی که قالب ها و پشت بندهای آنها باید در محل خود باقی بمانند :

جدول(5-5) حداقل زمان تقریبی را که قالب ها و پشت بندهای آنها در شرایط معمولی باید در محل باقی بمانند. این توصیه ها مطابق دستورالعملACI 347  می باشد.

جدول 5-4 حداقل بار جانبی برای طراحی سیستم مهاربندی قالب دال

ضخامت دال

(Cm)

بار مرده

(Kg/m2)

P، بر حسب Kg/m بر متر، که بر لبه ی دال در هر جهت اثر می کند

عرض دال در جهتی که نیرو اثر می کند، (m)

6

12

18

24

30

10

320

150

150

150

156

195

15

440

150

150

162

216

270

20

560

150

150

207

276

345

25

680

150

168

252

336

420

30

800

150

198

297

396

495

35

920

150

228

342

456

570

40

1040

150

258

387

516

645

50

1280

160

318

477

636

795

یادداشتهای جدول (5-4)

1- این جدول از نشریه ((قالب برای بتن)) ACI شماره 4 کپی برداری شده است.

2- بار مرده بر مبنای بتن با وزن مخصوص 2400 کیلوگرم بر متر مکعب به علاوه 80 کیلوگرم بر متر مربع برای وزن سیستم قالب بندی محاسبه شده است در صورتی که وزن مخصوص بتن با 2400 کیلوگرم بر مترمربع متفاوت باشد یا سقف از نوع دال مجوف یک طرفه یا دوطرفه یا سیستم تیر دال باشد، بار مرده با شرایط واقعی باید محاسبه شود. در چنین شرایطی نباید بار افقی را با میانیابی کمتر از حداقل 150 کیلوگرم تعیین نمود.

جدول 5-5 : حداقل زمان تخمینی که قالب ها باید تحت شرایط عادی در محل خود باقی بمانند.

مورد

زمان

قالب دیوارها

قالب ستون ها

قالب پهلوی تیرها و شاه تیرها

قالب تیرچه های تاوه ای با عرض کمتر از 75 سانتیمتر

با عرض بیش از 75 سانتیمتر

12 ساعت

12 ساعت

12 ساعت

3 روز

4 روز

 -

وقتی بار زنده سازه

کمتر از بار مرده سازه است

بیشتر از بار مرده سازه است

مرکز قوس ها

قالب زیر تیرچه ها، تیرها و شاه تیرها

طول دهانه خالص کمتر از 3 متر

طول دهانه خالص بین 3 تا 6 متر

طول دهانه بیش از 6 متر

قالب دالهای یک طرفه

طول دهانه خالص کمتر از 3 متر

طول دهانه خالص بین 3 تا 6 متر

طول دهانه بیش از 6 متر

14 روز

 

7 روز

14 روز

21 روز

 

4 روز

7 روز

10 روز

7 روز

 

7 روز

14 روز

14 روز

 

3 روز

4 روز

7 روز

دال دوطرفه

در جائیکه زمان باز کردن قالب ها مشروط به شمع گذاری مجدد است، باید با حداکثر سرعت اجرایی ممکن پس از اتمام عملیات قالب برداری به شرطی که دیر تر از پایان روز کاری نباشد،

شمع گذاری مجدد صورت گیرد. وقتی شمع گذاری مجدد مورد نیاز است برای قالب برداری سریع همراه با کاهش خیز دال و خزش آن ظرفیت جک های سقفی و آرایش آنها باید توسط مهندس مسئول تعیین گردد.

سیستم دال پس کشیده

خیلی سریع پس از کشیدن کابل ها قابل انجام است.

یادداشت های جدول(5-5)

1- برداشت شده از ACI 347، راهنمای قالب بندی بتن

2- برای باز کردن قالب زیر تیرها و دالها که بر روی پایه اطمینان قرار دارند، زمان باز کردن طولانی تر (بین قالب و جک) حاکم است.

3- انواعی از قالب ها هستند که برای باز کردن آنها نیاز به برداشتن شمع نمی باشد.

4- فاصله بین تکیه گاههای سازه های اشاره دارد نه به تکیه گاههی موقت قالب.

5- زمانی که قالبها را می توان بدون باز کردن شمع ها باز نمود، می توان زمان های ارائه شده را نصف نمود ولی به این شرط که کمتر از 3 روز نشود.

6- برای شرایط خاص که شمع گذاری یا شمع گذاری مجدد در چند طبقه متوالی انجام می شود به فصل ششم مراجعه کنید.

حداقل ضریب اطمینان برای تجهیزات قالب بندی :

جدول (5-6) ارائه دهنده ی حداقل ضرایب اطمینان مورد نیاز برای تجهیزات قالب بندی، شامل : کشها، انکر بلت ها، قلابها و مهار هایی که نقش کش را ایفا می کنند، می باشد. این توصیه ها نیز از طرف کمیته ACI 347 ارائه شده است.

جدول 5-6 : حداقل ضرایب اطمینان برای متعلقات قالب

لوازم فرعی

ضریب اطمینان

نوع ساختمان

کش یا بلت قالب

2/0

تمام کاربریها

انکر قالب

2/0

3/0

قالب هایی که فقط وزن خودشان و فشار بتن را تحمل می کنند

قالب هایی که وزن خودشان، فشاربتن، بار زنده و ضربه را تحمل می کنند

آویز قالب

2/0

 

انکر هایی که به جای بلت

استفاده می شوند

2/0

پانل های بتنی پیش تنیده ای

که به جای قالب استفاده می شوند

یادداشت های جدول (5-6)

1- برداشت شده از ACI 347، راهنمای قالب بندی بتن.

2- ضرایب اطمینان بر روی مقاومت نهایی تجهیزات اعمال می شود.

مرجع :

کتاب قالب بندی سازه های بتنی

ارسال نظر
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.